Privacy

PRIVACYREGLEMENT STICHTING INWONERS AAN ZET  

Hoe gaat Stichting Inwoners aan Zet om met uw privacy?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u als initiatief zich bij Inwoners aan Zet aanmeld. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, vanaf 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit privacybeleid niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij ons of bij de AP. De contactgegevens van AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

Veilig

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Stichting Inwoners aan Zet passende technische en organisatorische maatregelen.

Vertrouwelijk

We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Bestuur en coördinator van Inwoners aan Zet is daarom tot geheimhouding verplicht.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Stichting Inwoners aan Zet bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. In de meeste gevallen bewaren wij – alleen digitaal – maximaal twee jaar uw persoonsgegevens.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven.

Wat zijn uw rechten?

Wanneer Stichting Inwoners aan Zet persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

Inzage in uw gegevens

Stichting Inwoners aan Zet verzamelt bepaalde persoonsgegevens van u. U kunt gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen. 

Recht op aanpassing van uw gegevens

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te laten aanpassen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt.

Recht op verwijdering van uw gegevens

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Inwoners aan Zet onrechtmatig is.

U kunt bezwaar maken

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Inwoners aan Zet kunt u bezwaar maken. Indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machine leesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Tot slot

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op.
Voor meer inlichtingen en nadere informatie kun je terecht bij Stichting Inwoners aan Zet.