Over ons

Stichting Inwoners aan Zet  

Sinds enkele jaren is sprake van de opkomst van een nieuwe vrijwilliger. Dit zijn vrijwilligers die een idee of plan hebben en deze tot uitvoering willen brengen. Vrijwilligers die zich inzetten buiten de georganiseerde structuren, zoals bijvoorbeeld een stichting of  vereniging. Ze zetten zich in binnen de gemeente Coevorden en zijn sociaal maatschappelijk betrokken. 

Initiatieven

De bewonersinitiatieven,  spelen zich in eerste instantie af buiten het blikveld van de overheid en hebben raakvlakken op de terreinen zorg, welzijn, veiligheid en leefbaarheid. Deze initiatieven kunnen bij de opstartfase te maken krijgen met fondswerving, subsidies en andere geldstromen. 

Rechtspersoon

Hiervoor moet het initiatief altijd een rechtspersoonlijkheid hebben of zich aansluiten bij een rechtspersoon. Denk daarbij aan een vereniging voor Plaatselijk Belang of een buurt- en speeltuinvereniging. Soms is deze mogelijkheid er niet. 

Stichting Inwoners aan Zet biedt deze initiatieven de mogelijkheid om tijdelijk op te treden als rechtspersoon. 

Hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit: 

Voorzitter:  Dhr. P.H. Gras
Secretaris: Dhr. H.J. Scholte 
Penningmeester: Dhr. A.C. Littel
Algemeen lid: Mevr. G.W.M. Gramsma 

Bestuurders zijn benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende bestuurders zijn onbepaald herbenoembaar. Het bestuur komt meerdere malen per jaar bijeen in vergadering. Bestuurders oefenen hun functie vrijwillig uit. 

Stichting Inwoners aan Zet:
RSIN: 859959107
KvK: 74588826